รับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่

ข่าว พก.

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร 02-6596394

ภาพประกอบ: 

รับสมัครอพม.

แหล่งที่มา: 

กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 11 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 15 พฤศจิกายน 2561