สัมมนาสารพัน : ยานนาวาเปิดรับอาสาสมัคร

เขตยานนาวากำหนดเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานทางการศึกษา หลักฐานทางทหาร ใบรับรองแพทย์ (นำมาในวันสัมภาษณ์) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2295-0929 หรือ 0-2294-2393 ต่อ 6738-9 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ facebook : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา.

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 1 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 8 พฤษภาคม 2562