อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยในประเด็นของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้แก่ แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ปี 2563 มาตรฐานการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 3 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน 2562